ตำแหน่งที่สมัคร บาท ปี ประวัติการทำงาน : อายุ โทรศัพท์ที่จะติดต่อ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก วุฒิการศึกษาสูงสุด วัน เดือน ปี เกิด นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาไทย) เงินเดือนที่ต้องการ
ระยะงาน (เริ่มจากปัจจุบันไปหาอดีต) ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่ง
จาก ถึง
บริษัท อิออน ไทยแลนด์ จำกัด